Leg economische activiteit holding vast - Taxence (2024)

door Remco Latour

Leg economische activiteit holding vast - Taxence (1)

Mr. Carola van Vilsteren behandelde in de Tax Talks live-uitzending van 25 mei 2021 het recht op aftrek van voorbelasting van holdings. Wil een holding de voorbelasting kunnen aftrekken, dan zal zij economische prestaties moeten verrichten. Deze prestaties moeten bovendien betrekking hebben op btw-belaste prestaties. Het is raadzaam in de managementovereenkomst duidelijk op te nemen op welke prestaties de management fee ziet.

Er zijn verschillende soorten holdings, maar lang niet allemaal mogen zij de voorbelasting aftrekken. Van Vilsteren benadrukt dat men iedere keer moet kijken of een holding als btw-ondernemer kwalificeert. Zonder btw-ondernemerschap is het aftrekrecht immers bij voorbaat uitgesloten. Voor btw-ondernemerschap is van belang dat de holding een economische activiteit verricht. Een zogeheten zuivere holding die alleen dividend ontvangt, verricht geen economische prestaties omdat dividend voor de btw geen vergoeding voor een prestatie is. Daarom is een zuivere holding geen btw-ondernemer.

Topholding

Ten tweede behandelt van Vilsteren de topholding. Daarmee bedoelt zij een holding die zich wel bezighoudt (van Vilsteren gebruikt de term “moeit”) met haar dochtervennootschappen. Maar een topholding vraagt geen vergoeding voor dit moeien. Daardoor ontbreekt ook bij de topholding de economische prestatie. In eerste instantie bestaat in deze situatie daarom geen recht op aftrek van voorbelasting. Van Vilsteren legt echter uit dat een topholding een beroep kan doen op de oude holdingresolutie uit 1991. Dit moet overigens vooraf gebeuren. Na een geslaagd beroep op de holdingresolutie ziet de fiscus een topholding toch als btw-ondernemer. De topholding zou vervolgens tot een fiscale eenheid (FE) voor de btw kunnen gaan behoren. Zo is recht op aftrek voorbelasting te creëren.

Moeiende holding

Ten slotte kent de praktijk de moeiende holding. Deze holding verricht niet alleen economische prestaties voor haar dochtervennootschappen, maar vraagt daar ook een vergoeding voor. Een moeiende holding is altijd btw-ondernemer. Voor zover haar prestaties met btw zijn belast, heeft zij recht op aftrek van voorbelasting.

Doorbelaste kosten

Mr. Almer de Beer, eveneens aanwezig in de uitzending, vraagt van Vilsteren hoe een en ander uitpakt in het geval waarin een holding haar (accountants)kosten doorbelast. Van Vilsteren antwoordt ook dan van belang is of sprake is van een economische activiteit. Maakt de overeengekomen management fee geen melding van doorbelaste kosten of winstopslag? Dan ontbreekt de economische activiteit en loopt de holding de aftrek van voorbelasting mis. Van Vilsteren adviseert daarom om in de managementovereenkomst de economische activiteit vast te leggen om het recht op aftrek voorbelasting te beschermen.

Bekijk hier een compilatie van de uitzending

Leg economische activiteit holding vast - Taxence (2)

Meer weten?

Tax Talks is hét online learning platform voor fiscalisten. Wekelijks (40x per jaar) wordt een webinar of e-learning beschikbaar gesteld die u via het online platform kunt bekijken. Na het afronden van de bijbehorende kennistoets ontvangt u een certificaat en PE-punten. Bent u nog geen abonnee?> Neem dan nu een kennismakingsabonnement voor slechts €95.

Wet: art. 7 Wet OB 1968

Resolutie: Holdingresolutie VB91/347

Filed Under: , Fiscaal nieuws, Nieuws

Vorige artikel

Planningsbrief 2021 Financiën

Volgende artikel

Verwerking vakantiebijslag in de aangifte loonheffingen

Reader Interactions

Gerelateerde berichten

KGS btw en oversteektochten

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of oversteektochten zijn aan te merken als beoefening van sport in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet op de omzetbelasting 1968.

Kamer kan kiezen uit vijf opties voor suikertaks op frisdrank

De Tweede Kamer gaat een besluit nemen over een verbruiksbelasting op suikerhoudende dranken zoals zuivel, limonade en vruchtensap. Het kabinet heeft vijf varianten uitgewerkt.

DAC7 en de gevolgen voor belastingheffing verkopers

Per 1 januari 2023 is een nieuwe Europese richtlijn, DAC7, in werking getreden. Deze richtlijn verplicht digitale platformen om (fiscale) informatie over hun gebruikers te verstrekken aan de Belastingdienst, en de uitwisseling van deze informatie tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de DAC7-richtlijn.

Beleidsopties bouwstenenrapport voor volgend kabinet

Of en op welke wijze de beleidsopties uit het rapport‘Belastingen in een maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ in toekomstige belastingwetten worden opgenomen, is aan een volgend kabinet. Het demissionaire kabinet voert momenteel enkel reeds door het parlement aangenomen beleid uit. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief.

In 2023 77.000 akten met startersvrijstelling

In 2023 zijn er 77.000 akten geregistreerd waarbij een beroep is gedaan op de startersvrijstelling. Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het gebruik van de startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Geef een reactie

Leg economische activiteit holding vast - Taxence (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6783

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.